Yazarlar

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Ramazan ayının gecə və gündüzlərinin xüsusi əməlləri

   Birinci gecə:

   1. İmam Hüseyni (ə) ziyarət etmək və ya ziyarətnaməsini oxumaq. [13]

   2. Ramazan ayının birinci gecəsinə məxsus olan duanı oxumaq. Bu dua “Məfatih əl-cinan” kitabını ramazan ayının birinci gecəsinin əməlləri bölməsində gəlmişdir. [14]

   Birinci gün:

   1. Qüsl almaq. [15]

   2. Bu günün namazını qılmaq. Bu namaz iki rəkətdir. Birinci rəkətdə “Fatihə” surəsindən sonra “Fəth” surəsi oxunur. İkinci rəkətdə isə “Fatihə” surəsindən sonra istədiyi surəni oxuya bilər. [16]

   3. Ətir vurmaq.

   4. Ramazan ayının birinci gününün duası oxunsun. [17]

   Altıncı gün:

   1. Bu günün namazını qılmaq. Bu namaz iki rəkətdir. Hər rəkətdə “Fatihə” surəsindən sonra iyirmi beş dəfə “İxlas” surəsi oxunur.

   2. Altıncı günün duasını oxumaq.

   On üçüncü gecə:

   1. Bu günün namazını qılmaq. Bu namaz iki rəkətdir. Namazın hər rəkətində “Fatihə” surəsindən sonra “Yasin”, “Mülk” və “İxlas” surələri oxunur. [18]

   2. “Mücir” duasını oxumaq. [19]

   On dördüncü gecə:

   1. On üçüncü gecədə deyilən iki rəkətli namazı iki dəfə qılmaq.

   2. “Mücir” duasını oxumaq.

   On beşinci gecə:

   1. On üçüncü gecədə deyilən iki rəkətli namazı üç dəfə qılmaq.

   2. “Mücir” duasını oxumaq.

   3. İmam Hüseyni (ə) ziyarət etmək və ya ziyarətnaməsini oxumaq. [20]

   On doqquzuncu, iyirmi birinci və iyirmi üçüncü gecələr:

   Rəvayətlərdə bu gecələr “Qədr” gecələri kimi qeyd olunub. Bu gecələr olduqca fəzilətli gecələrdirlər və bu gecələrin müştərək və məxsus əməlləri var ki, aşağıda izah edilir:

   a. Qədr gecələrinin müştərək əməlləri:

   1. Qüsl almaq. Yaxşı olar ki, gün batan vaxtı bu qüsl alınsın və şam və işa namazları bu qüsüllə qılınsın. [21]

   2. Bu gecələrin namazını qılmaq. Bu namaz iki rəkətdir və hər rəkətdə “Fatihə” surəsindən sonra yeddi dəfə “İxlas” surəsi oxunur. Namazın salamından sonra isə yetmiş dəfə “Əstəğfirullahə və ətubu iləyh” deyilir.

   3. Əhya saxlamaq (gecəni sübhə qədər oyaq qalmaq).

   4. Baş üzərinə Qur`an tutmaq.

   5. Yüz rəkət (əlli dənə iki rəkətli) namaz qılmaq.

   6. Bu gecələrə məxsus olan duanı oxumaq: “Əllahummə inni əmsəytu ləkə əbdən daxira ...” [22]

   7. Sədəqə vermək.

   8. “Cövşən kəbir” duasını oxumaq.

   b. Qədr gecələrinin xüsusi əməlləri:

   On doqquzuncu gecə:

   1. Yüz dəfə “Əstəğfirullahə rəbbi və ətubu iləyh” demək.

   2. Yüz dəfə “Əllahuməl`ən qətələtə əmiril-mu`minin” demək.

   İyirmi birinci gecə:

   Gecə: Bu gecənin müştərək əməlləri on doqquzuncu gecədə qeyd edildi.

   Gündüz: Etikafa [23] başlamaq. Mübarək ramazan ayının axırıncı on günündə etikaf etməyin savabı çoxdur.

   İyirmi üçüncü gecə:

   1. On doqquzuncu gecədə deyilən müştərək əməlləri etmək.

   2. Fərəc duasını “Əllahummə kun livəliyyikəl-höccət ibnil-həsən ...” oxumaq.

   3. “Ənkəbut”, “Rum” və “Duxan” surələrini oxumaq.

   4. Min dəfə “Qədr” surəsini oxumaq.

   5. Bu gecənin xüsusi duasını “Əllahumməm-dud li fi `umri ...” oxumaq. [24]

   İyirmi yeddinci gecə:

   1. Qüsl almaq.

   2. Rəvayətdə qeyd olunub ki, İmam Zeynəl-abidin (ə) bu gecədə bu duanı təkrarla oxuyardı:“Əllahummər-zuqnit-təcafiyə `ən daril-ğurur, vəl-inabətə ila daril-xulud, vəl-isti`dadə lil-məvti qəblə hululil-fəvt.” [25]

   Tərcüməsi:

   “İlahi, bu dünyadan ayrılmağı mənə ruzi et, əbədi məkana yetişməyi mənə nəsib et və ölüm anı çatmamış mənə ölümə hazır olmağı nəsib et.”

   Otuzuncu gecə:

   1. Ramazan ayı ilə vidalaşma duasını (“Səhifeyi-səccadiyyə”nin 45-ci duasını) oxumaq. [26]

   2. İmam Hüseyni (ə) ziyarət etmək və ya ziyarətnaməsini oxumaq. [27]3. Bir ayın əməllərini hesablamaq. [28]

   4. “Kəhf”, “Ən`am” və “Yasin” surələrini oxumaq. [29]

   5. Qüsl almaq. [30]

   6. Yüz dəfə “Əstəğfirullahə və ətubu iləyh” demək. [31]

   7. Aşağıdakı duanı oxumaq:“Əllahummə la təc`əlhu axirəl əhdi min siyami lişəhri rəməzan, və ə`uzu bikə ən yətlu`ə fəcru hazihil-ləyləti illa fəqəd ğəfərtə li.”

   Tərcüməsi:

   “İlahi bu ramazan ayını mənim ömrümün axırıncı ramazan ayı etmə! İlahi bu gecənin səhərinin açılmasına qədər məni bağışlamayacağından sənə sığınıram.”

   Otuzuncu gün:

   1. İmam Əlidən (ə) nəql edilən bu duanı oxumaq:“Əllahummə inni əs`əlukə ixbatəl-muxbitin, və ixlasəl-muqinin, və muvafəqətəl-əbrar, vəs-tihqaqə həqaiqil-iman, vəl-ğənimətə min kulli birr, vəs-səlamətə min kulli ism, və vucubə rəhmətikə və əzaimə məğfirətik, vəl-fəvzə bil cənnəti vən-nəcatə minən-nar.” [32]

   Tərcüməsi:

   “İlahi Səndən xüşukarların xüşusunu, yəqin əhlinin ixlasını, yaxşılarla yoldaşlıq, imanın həqiqətinə çatmağı, bütün yaxşılıqlardan bəhrələnmək, bütün günahlardan amanda qalmaq, Sənin rəhmətinə qovuşmaq, günahlarımın bağışlanmasını, cənnətə yetişmək və oddan (cəhənnəm odundan) xilas olmağı istəyirəm”.

   2. Məsum imamlara (ə) təvəssül etmək. Mərhum Mirzə Cavad Məliki Təbrizi bu barədə “əl-Muraqibat” kitabında yazıb: “Bu gün (mübarək ramazan ayının otuzuncu günü) əməllərin təqdim olunma günü olduğu üçün, bu günün axırında məsum imamlara (ə) üz tutaraq, təvazö və iltimasla onlardan öz əməllərinin islah edilməsini istəmək lazımdır. [33]

 

  13. “Bihar əl-ənvar”, c. 101, s.99, hədis 29.

   14. “Məfatih əl-cinan”, s. 171.

   15. “Ürvətül-vüsqa”, c. 1, s. 459.

   16. “Məfatih əl-cinan”, s. 220.

   17. Yenə orda, s. 239, “Misbahu Kəf`əmi”, s. 612.

   18. “Məfatih əl-cinan”, s. 142.

   19. Yenə orda, s. 223, “Misbahu Kəf`əmi”, s. 268.

   20. “Bihar əl-ənvar”, c. 101, s.99, hədis 29.

   21. “Məfatih əl-cinan”, s. 142.

   22. Yenə orda.

   23. Etikaf müstəhəb bir əməldir ki, ən azı üç gün olmaqla oruc tutaraq məsciddə qalırlar. Bu müddət ərzində zəruri işləri çıxmaq şərtilə məsciddən və ibadətdən ayrılmaq olmaz.

   24. Yenə orda.

   25. Yenə orda.

   26. “Misbahu Kəf`əmi”, s. 634.

   27. “Bihar əl-ənvar”, c. 101, s.99, hədis 29, “Vəsail əş-şi`ə”, c. 10, s. 369.

   28. “Əl-muraqibat”, s. 161.

   29. “Məfatih əl-cinan”, s. 236.

   30. “Vəsail əş-şi`ə”, c. 2, s. 952.

   31. “Məfatih əl-cinan”, s. 236.

   32. Yenə orda.

   33. “Əl-muraqibat”, s. 166.

Tərcümə etdi: M. Əhmədov